HRM: BRAVO blauw past bij jou.

Delen

Geheel verrast las ik een nieuwe term: BRAVO. Het komt van de BRAVO-normen: meer Bewegen, niet Roken, minder Alcohol, gezondere Voeding en voldoende Ontspanning. Gezond gedrag is niet alleen een zaak van het individu. Bedrijven kunnen hun medewerkers motiveren met een anti-rook beleid, of gezond eten in de bedrijfskantine of een abonnement op de sportschool. Hoe zien we dit terug in de werksfeer? Staat het bij u nog “blauw van de rook”?

Nederlanders raken steeds meer bewust van het feit dat bewegen onlosmakelijk verbonden is met een goede gezondheid.Het aantal Nederlanders dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stijgt en het percentage inactieve werknemers daalt. Dat blijkt uit de in maart 2010 gepresenteerde factsheet “˜Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers’, waarin TNO-onderzoek de trends op dit gebied over de periode 2000-2008 in kaart brengt.

Dat roken de gezondheid schaadt is algemeen bekend (het staat zelfs óp de verpakking).
Tabaksrook, komt vrij bij het roken van sigaretten en sigaren. Om een beter beeld te krijgen van de verhouding rokers/niet-rokers in Nederland heeft Stivoro, een onafhankelijk expertisecentrum voor tabakspreventie, in 2008 onderzoek gedaan naar de aantallen. Hieruit blijkt dat:

 • 25% van de Nederlandse bevolking rookt
 • 27% van alle volwassenen (15 jaar en ouder) rookt in Nederland.
 • 30% van de mannen rookt en 24% van de vrouwen.
 • 24% van de jongeren (10 tot en met 19 jaar) rookt regelmatig.
 • Rokers roken gemiddeld 15 sigaretten per dag. 20% rookt minder dan 8 sigaretten per dag, 16% meer dan 22 sigaretten per dag
 • Rokers van middelbare leeftijd roken gemiddeld het meeste aantal sigaretten per dag.

De Tabakswet bestaat sinds 1990 en beschrijft het rookverbod in publieke gebouwen. Door een aanpassing van de Tabakswet geldt vanaf 1 januari 2004 het rookverbod ook voor alle overige bedrijven met werknemers. Iedere werknemer heeft namelijk recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat alle ruimtes waar men tijdens het werk komt rookvrij moeten zijn. Dus ook bijvoorbeeld productiehallen, kantines, vergaderzalen,
toiletten en trappenhuizen. (Effectory, 2007)
Sinds 1 juli 2008 is er ook voor de horeca een rookverbod (artikel 10, 11 en 11a van de Tabakswet) en de bestaande “Besluit beperking verkoop en gebruiktabaksproducten” en “Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten”. Op Roken en de Wet vind je alle informatie.

De Tabakswet (2004) heeft als basis dat iedere werknemer recht heeft op een rookvrije werkplek. De invoering van deze wet heeft bedrijven en organisaties gedwongen een standpunt in te nemen ten aanzien van hun eigen rookbeleid.

 • inpandig wordt roken gefaciliteerd door toewijzing van rookruimten;
 • inpandig wordt roken gefaciliteerd door plaatsing van afgesloten rookcabines;
 • inpandig mag er niet meer gerookt worden; rokers begeven zich naar buiten voor het nuttigen van een sigaret;

De huidige trend is dat werkgevers steeds vaker het roken faciliteren. Ze kunnen nog een stapje meer doen door op te zoek gaan naar een permanente oplossing met alternatieve prikkels zoals sport bekostigen, afkickcursussen sponsoren, gezond eten aanbieden in de kantine, etc.. Uit recent onderzoek is gebleken dat dit gunstige effecten heeft om het roken in te dammen en daarnaast een beter imago over de werkgever/organisatie creí«ert. (Effectory, 2007)

BRA

Naast werksfeer en bedrijfsimago zijn er diverse bedrijfskosten:

 • Afwezigheid van de werkplek Hoeveel werktijd rokende werknemers dagelijks besteden aan roken is afhankelijk van het aantal rookpauzes, de afstand tussen rookplek en werkplek en het rooktempo. Een rokende fulltime werknemer betekent al snel een verlies van € 7.500,- per jaar perrokende werknemer aan rookpauzes.
 • Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van werknemers wordt in drie kengetallen weergegeven: het aantal verzuimdagen per jaar, het aantal ziekmeldingen per jaar en het percentage verzuimde werktijd. Niet-rokers melden zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek. Rokers zijn gemiddeld 1, 4 keer per jaar afwezig wegens ziekte. Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers in Nederland van 4% in 2007, komen zware rokers op 5,8%, matige rokers op 3,8%, ex-rokers op 3,4% en nooit-rokers op 2,4% (CBS). Als een werknemer stopt met roken zal dat al snel leiden tot een lager verzuimpercentage en minder verzuimdagen. De meldingsfrequentie blijft nog enige tijd verhoogd.
 • Arbeidsongeschiktheid Van alle arbeidskosten gaat 2% verloren door chronische ziekten (PWC, 2007). De vijf belangrijkste chronische ziekten waardoor werknemers langdurig uitgeschakeld worden, zijn: hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, kanker, luchtwegproblemen en diabetes. Roken is een belangrijke factor bij het ontstaan van deze ziekten. Bij jaarlijkse arbeidskosten in een gemiddeld bedrijf van bijvoorbeeld 2 miljoen euro, kosten chronische ziekten dus ongeveer € 40.000. Het beperken van het aantal rokers kan dit verlies verkleinen en eventueel een premieverlaging tot gevolg hebben.
 • Vroegtijdig overlijden Aan 22% van de sterfgevallen onder werknemers kan roken worden toegeschreven (RIVM, 1999).38% van de mensen die sterven door roken zijn tussen de 35 en de 69 jaar oud. Ze hadden gemiddeld nog 23 jaar kunnen leven als ze niet hadden gerookt (UICC). Brits onderzoek toont aan dat de kans dat rokers overlijden tussen hun 45e en 65e levensjaar drie keer zo groot als bij mensen die nooit gerookt hebben (Sloan, 2004). Wanneer een werkgever stimuleert dat rokende werknemers gaan stoppen met roken kan dit de gemiddelde inzetbare periode van de werknemers verlengen. Hiermee kan profijt van kennis en ervaring worden vergroot en kosten gerelateerd aan uitstroom voorkomen. Rokers die stoppen vóór hun 50e halveren daarmee de kans om vóór hun 65e te sterven.
 • Overige aan roken gerelateerde bedrijfskosten De installatie en het onderhoud van rookvoorzieningen kosten geld. Rokers hebben last van de rookverslaving en moeten regelmatig het werk onderbreken om te roken terwijl niet-rokers kunnen doorwerken. Dit leidt vaak tot onvrede en discussie op de werkvloer.

Met behulp van een rekenmodule kan eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden wat voor een invloed buiten en binnen roken heeft op de arbeidskosten.


Delen

About Esmeralda de Vries

Esmeralda de Vries is arbeidsmarkt-watcher en organisatie-socioloog. Met een technische en HRM achtergrond heeft zij vanuit haar bureau E. de Vries Personeelsadviezen een methode ontwikkeld voor strategisch HRM en werkONDERNEMERschap: het AVAfit model. AVA staat voor Afstemming in de Vraag náár en de Afstemming ín werk. Fit staat voor de fits en schakels er tussen. Deze systematiek maakt het mogelijk om stap voor stap strategisch HRM doelgericht te gebruiken. AVAfit is toepasbaar op persoonlijk, HRM, organisatorisch en branche niveau.

Momenteel verricht zij - als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente - onderzoek naar de omgevingsinvloeden op (nieuwe) arbeidsverhoudingen en een fit SHRM.

Als onderzoeker, blogger en spreker is haar kernwoord "nieuwsgierigheid". Niet alleen speurt zij naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en vertaalt deze naar praktische acties op de werkvloer, maar laat zij anderen ook nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. In zowel gastcolleges op hogeschool en universiteit als (key-note) spreker slaat zij tijdsbruggen tussen alumni & studenten, oud & jong, profit & non-profit, werkgever&werknemer.

Emeralda maakt gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals social media. Je kunt haar volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en www.avafit.com .

1 comment on “HRM: BRAVO blauw past bij jou.

 1. Pingback: Tweets die vermelden HRM: BRAVO blauw past bij jou. | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.