Ontslag tijdens ziekte, wanneer is dat mogelijk?

      Reacties uitgeschakeld voor Ontslag tijdens ziekte, wanneer is dat mogelijk?
Delen

Kan ik een werknemer ontslaan tijdens ziekte? Dat is een vraag die veel werkgevers zich stellen. Ziekte is niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een zieke werknemer kost veel geld. Het loon moet worden doorbetaald en er zijn de nodige verplichtingen om de werknemer te re-integreren.

Wat zijn de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer te beëindigen?

Vergaande ontslagbescherming

In beginsel kan werkgever tijdens de eerste 2 jaar van ziekte de werknemer niet ontslaan. Er geldt dan een zogenaamd opzegverbod.
Ontslag tijdens ziekte is dus meestal niet mogelijk. Dit betekent dat UWV de werkgever geen toestemming zal geven het dienstverband met werknemer op te zeggen zolang werknemer ziek is. Slechts in het geval werkgever kan aantonen dat werknemer binnen 4 weken na de ingediende ontslagaanvraag weer hersteld zal zijn, kan een ontslagvergunning door het UWV worden verleend.

In welke gevallen is ontslag tijdens ziekte wél mogelijk?

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als werknemer 2 jaar ziek is kan werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Werkgever heeft daarvoor echter wel voorafgaande toestemming nodig van UWV Werkbedrijf. UWV Werkbedrijf (UWV) zal die vergunning alleen afgeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • werknemer kan door zijn ziekte zijn functie niet meer vervullen;
    • de verwachting is dat werknemer niet binnen 26 weken weer aan werk kan (ook niet in geval van bijscholing);
    • werkgever heeft met uw werknemer voldoende re-integratie- inspanningen verricht, maar zonder resultaat.

Werknemer meldt zich ziek ná ontslagaanvraag

Als werkgever een ontslagaanvraag indient bij UWV om bedrijfseconomische redenen en werknemer meldt zich daarna ziek, dan geldt de ontslagbescherming tijdens ziekte niet. UWV kan dan gewoon een ontslagvergunning afgeven die werkgever vervolgens kan gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen

Ontslag op staande voet

Als werknemer zich ernstig misdraagt, waardoor er ontslag op staande voet kan worden gegeven dan kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd ook al is de werknemer ziek. Ziekte is derhalve geen ‘vrijbrief’ voor misdragingen.

Contract voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd loopt automatisch van rechtswege af op de afgesproken einddatum. Dat betekent dat werkgever het arbeidscontract niet hoeft op te zeggen en er dus ook geen opzegverbod tijdens ziekte geldt. De zieke werknemer gaat derhalve op de afgesproken einddatum uit dienst, tenzij werkgever het contract wenst te verlengen.
Overigens dient werkgever nog wel tijdig aan te zeggen dat de het contract niet (of wel) verlengd wordt.

Ontslag in proeftijd

Tijdens de looptijd van een overeengekomen proeftijd is ( vrijwel ) altijd ontslag mogelijk. Werkgever kan derhalve tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigen, ook al is de werknemer ziek. Het is voor werkgever echter beter het ziek zijn niet als reden op te geven voor het ontslag in de proeftijd.

Ontslag bij frequent ziek zijn

Als werknemer zo vaak ziek is dat het ziek zijn onevenredig zwaar drukt op zijn collega’s die telkens het werk moeten overnemen, kan dit voor de rechter reden zijn om een gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst te honoreren. In de praktijk zijn de rechters echter terughoudend met het honoreren van een dergelijk ontslagverzoek. Een ontslagverzoek heeft pas kans als door het vaak ziek zijn de gevolgen voor het bedrijf en de collega’s bijzonder nadelig zijn en de werkomstandigheden niet zodanig gewijzigd kunnen worden dat werknemer minder vaak ziek wordt.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer is altijd mogelijk, ook tijdens ziekte. Maar een dergelijke beëindiging, bijvoorbeeld in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, is vaak niet verstandig voor de werknemer, omdat hij dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of Ziektewet-uitkering.
Slechts in die gevallen dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is of samenhangt met de arbeidsrelatie of arbeidsomstandigheden kan een ontslag met wederzijds goedvinden een goede oplossing zijn. Vraag hierover altijd advies aan een ontslagspecialist.

Ontbinding door de rechter

Bij de rechter kan altijd ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd als er zich een ontslaggrond voordoet zoals deze in de wet staan omschreven. De belangrijkste ontslaggronden in de praktijk zijn: disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen van werknemer. Arbeidsongeschiktheid is echter op zichzelf geen grond voor ontslag.

Als werkgever bij de kantonrechter ontslag verzoekt van een zieke werknemer, zal de rechter goed nagaan of de ontslagreden niet samenhangt met de ziekte. Als het gevraagde ontslag wél te maken heeft met de ziekte zal de rechter niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.

Samengevat: ontslag bij ziekte is vaak niet mogelijk, maar soms toch wel.


Delen